INFORMAČNÁ POVINNOSŤ na účely OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť:  

EUROPALT, spol. s r.o.  

So Sídlom: 2, 935 35 Tehla

IČO: 34 118 641

Zapísaná v ORSR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 1174/N

Konajúc: Štefan Miko, konateľ

Kontakt: gdpr@europalt.sk

je podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ako aj zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľom, tzn. právnickou osobou, ktorá určila účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje sú bližšie definované v čl. 4 GDPR ako aj v § 2 Zákona a rozumejú sa pod nimi  akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor alebo na jeden alebo viacero charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Spracúvanie je definované v čl. 4 GDPR a v § 5 ods. písm. e) Zákona a je ním operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zmena, vyhľadávanie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Spracúvanie osobných údajov sa týka tzv. dotknutej osoby, tzn. osoby, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Pri spracúvaní osobných údajov dbáme na dodržiavanie ochrany súkromia, osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami, ktoré nám vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ definoval nasledovné dotknuté osoby, ktorých sa spracúvané osobné údaje týkajú:

 • Zamestnanci, ako aj bývalí a potenciálni zamestnanci (uchádzači o zamestnanie)
 • Rodinní príslušníci zamestnancov
 • Členovia štatutárneho orgánu
 • Obchodní partneri
 • Náhodní návštevníci

Prevádzkovateľ pripravil internú dokumentáciu o spracovaní a ochrane osobných údajov dostupnú zamestnancom a členom štatutárneho orgánu. Zároveň upozornil zamestnancov, ktorí majú prístup k osobným údajom, aby spracúvali osobné údaje v súlade so zásadami, politikou ochrany osobných údajov, pokynmi, bezpečnostnými, organizačnými, personálnymi a technickými opatreniami prevádzkovateľa.

Náhodní návštevníci sú o kamerovom zázname v priestoroch prevádzkovateľa informovaní prostredníctvom príslušného piktogramu.

Prevádzkovateľ týmto informuje o spracovaní osobných údajov dotknuté osoby:

 • Obchodní partneri, ich zamestnanci a ďalšie subjekty na zmluvnom základe :
Účel Právny základ Vysvetlenie
Personálne účely – vedenie evidencie ľudí, s ktorými bola uzatvorená zmluva Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR Potrebné na riadne a platné uzatvorenie a plnenie Zmluvy.
Kontrolné mechanizmy obchodných partnerov a ich zamestnancov Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Zmluvný partneri a ich zamestnanci môžu byť v niektorých prípadoch podrobený kontrolným mechanizmom za účelom riadneho a efektívneho plnenia zmluvy, napr. za účelom zdokumentovania dodania tovaru alebo služby pracovníkom príslušného dodávateľa
Obchodná komunikácia s pracovníkmi a členmi orgánov zmluvných partnerov a ďalšími osobami v podobnom postavení Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Oprávnený záujem na efektívnej komunikácii so zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa a ďalšími osobami v podobnom postavení k Prevádzkovateľovi, ako aj na uzatvorení zmluvy a jej efektívnom plnení
Plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa voči tretí subjektom Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Prevádzkovateľ má uzatvorené Zmluvy s tretími subjektmi. Za účelom dodržiavania zmluvných povinností môže byť Prevádzkovateľ povinný tieto tretie subjekty informovať o svojich činnostiach a o. i. aj obchodných partneroch.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Prevádzkovateľ za účelom ochrany svojho majetku, svojich práv a právom chránených záujmoch sa môže obrátiť na príslušné úrady verejnej moci, orgány činné v trestnom konaní a/alebo súdy. Ochrana práv a právom chránených záujmov je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa.

Evidované údaje:

Základné osobné údaje – titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (adresa na doručovanie), dátum narodenia, bankové spojenie, prípadne: obchodné meno, sídlo, IČO, registrácia, meno a priezvisko zástupcu, pracovná pozícia, emailová adresa, telefónne číslo,

Fotografie alebo audiovizuálne snímky/ záznamy: Prevádzkovateľ ma vo svojich priestoroch kamerový systém, ktorý slúži na ochranu jeho majetku, verejného poriadku ako aj života a zdravia; kamerový systém je v súlade so zákonom označený piktogramom, a to ešte pred vstupom do snímaných priestorov.

Kategória príjemcov: prepravné, kuriérske a poštovné spoločnosti;  profesionálni poradcovia (napr. advokáti); exekútori, notári, súdy, prekladatelia; poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google); poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov; poskytovateľov cloudových alebo hostingových služieb; BOZP školenia; externí spolupracovníci Prevádzkovateľa; oprávnení zamestnanci Prevádzkovateľa a vyššie uvedených osôb.

Prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: Počas trvania zmluvné vzťahu a 4 roky po ukončení zmluvného vzťahu, pre potreby daňového úradu účtovníctva aj 10 rokov, fotografie alebo audiovizuálne snímky/ záznamy po dobu 48 hodín.

 • Náhodní návštevníci a návštevníci webových stránok:

Účel spracovania: ochrana majetku prevádzkovateľa, prevádzkovanie funkčnej webovej stránky a jej obsahu a služieb

Právny základ spracovania:

 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa – ochrana majetku a zdravia, funkčné pripojenie a používanie webovej stránky,
  • Zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník
  • Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné naše webové stránky navštíviť, použitie osobných údajov môžete namietať.

Evidované údaje: základné osobné údaje a ID doklad k nahliadnutiu, video záznam o pohybe v priestoroch a/alebo v okolí sídla Prevádzkovateľa, IP adresa, dátum a čas prístupu, použitý prehliadač, prípadne operačný systém

Kategórie príjemcov: v prípade trestného činu alebo iného uplatňovania ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa – policajné zložky SR, prokuratúra, advokáti, exekútori, súdy SR, iné orgány verejnej moci

Prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov, max 15 dní.

 • Uchádzači o zamestnanie a uchádzači o členstvo – vyplnenie formuláru na webovej stránke:

Účel spracovania: vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie a uchádzačov o členstvo

Právny základ spracovania:

 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa – nevyhnutné pre vybavenie Vašej žiadosti alebo iného podnetu a tým na účely nášho oprávneného záujmu na ich riadnom vybavení.
  • Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ale zmluvnou požiadavkou, bez ich spracovania nie je možné Vašu žiadosť či iný podnet riadne vybaviť a v logickom súlade s tým ani ho elektronicky podať na našej webovej stránke.
  • Zákon č. 311/2001 Zb. – Zákonník práce. Na základe zákonníka práce prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri výberových konaniach na konkrétnu pozíciu v rámci predzmluvných vzťahov až do doby výberu vhodného uchádzača a uzatvorenia pracovnej zmluvy.
  • Súhlas – ak máte záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, priložte, prosím, k Vášmu životopisu, motivačnému listu a žiadosti aj súhlas.

Evidované údaje: bežné osobné údaje poskytované v životopise, žiadosti o zamestnanie a motivačnom liste.

Kategórie príjemcov: oprávnení zamestnanci a preverené tretie subjekty.

Prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: Do ukončenia výberového konania, resp. podľa udeleného súhlasu

COOKIES POLITIKA WEBOVEJ STRÁNKY Prevádzkovateľa: Viac informácii o cookies politike nájdete na https://europalt.sk/zasady-pouzivania-suborov-cookie-eu/.

Dotknuté osoby majú v súlade s GDPR a zákonom tieto práva:

1. Právo na informácie:

Dotknutá osoba má právo na informovanie ohľadom účelov spracúvania osobných údajov, o kategóriách spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch týchto osobných údajov, o dobe uchovávania osobných údajov, o právach ako dotknutej osoby, o pôvode osobných údajov ako aj o automatizovanom rozhodovaní.

2. Právo na prístup k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo na poskytovanie kópií osobných údajov, ktoré o nej máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, akým spôsobom používame osobné údaje. Osobné údaje budú dotknutej osobe poskytnuté v písomnej listinnej forme za predpokladu, že dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak dotknutá osoba o poskytnutie takýchto informácií požiada elektronickou formou, poskytneme jej tieto informácie elektronicky.

Právo na opravu a doplnenie:

Ako Prevádzkovateľ prijímame primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré uchovávame. V prípade, ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, máte právo, aby sme tieto informácie upravili, doplnili alebo aktualizovali.

Právo na výmaz (právo zabudnutia):

Dotknutá osoba má právo požadovať vymazanie jej osobných údajov v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme získali už viac nie sú potrebné pre plnenie účelu, na ktorý sme ich získali. Toto právo však nie je absolútne a je ho potrebné posúdiť z pohľadu relevantných okolností. V prípadoch, kedy máme právne a regulačné povinnosti uchovávať aj naďalej osobné údaje, nebudeme môcť žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania:

Za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená od nás požadovať, aby sme prestali používať jej osobné údaje, napríklad v prípadoch, kedy si myslíte, že spracúvané osobné údaje môžu byť nesprávne, nepresné alebo ich už nepotrebujeme ďalej spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov:

Dotknutá osoba má právo požadovať prenos osobných údajov, ktoré nám poskytla na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Toto právo platí iba pre tie osobné údaje, ktoré sme od nej získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať proti spracúvaniu:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov. V prípade, ak si myslíte, že nemáme oprávnený dôvod na spracúvanie osobných údajov a Vy podáte voči tomu námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať okrem prípadu, ak pre spracúvanie vzniknú závažné dôvod hodné ochrany, ktoré budú prevažovať nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak spracúvanie slúži uplatneniu, výkonu alebo obhájeniu právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov):

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Právo na odvolanie súhlasu:

V prípadoch kedy spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy, písomne oznámením o odvolaní súhlasu alebo iným spôsobom, ktorý je rovnaký, akým bol tento súhlas udelený.

Právo na náhradu škody:

V prípade, ak sa domnievate, že naše konanie je v rozpore so Zákon a v dôsledku toho Vám vznikla majetková alebo nemajetková ujma, máte právo na náhradu škody voči Prevádzkovateľa v súlade s ustanoveniami Civilného sporového poriadku.

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle ust. § 10 Zákona sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou resp. zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.

Ochrana osobných údajov je pre nás nesmierne dôležitá. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

V prípade otázok, dotazov alebo žiadosti o informácie kontaktujte Prevádzkovateľa emailom: gdpr@europalt.sk.